Obchodní podmínky

Věnujte prosím pozornost Obchodním podmínkám.

Společnost Implant Protesis Dental 2004, S.L. (dále IPD) a exkluzivní distributor pro ČR a SR Exklusiv Dent s.r.o. poskytují protetická řešení s kompatibilními spojeními pro různé implantační systémy. Protetické komponenty vyráběné a propagované společností IPD (exkluzivní distributor pro ČR a SR: Exklusiv Dent s.r.o.), jsou plně funkční s výše uvedenými systémy. Zmínky názvů, log a typologie daných implantačních systémů mají pouze informační charakter a slouží pro správnou identifikaci toho-kterého implantátu se kterým je spojení komponentu IPD kompatibilní. Uvedené názvy produktů a obchodní názvy uvedené na stránce www.exklusiv-dent.cz jsou respektovanými ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Logo společnosti IPD a IPD 2004 jsou registrovanými obchodními známkami IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Všechny ostatní uvedené obchodní (ochranné) známky jsou vlastnictvím svých výlučných vlastníků a tyto vlastníci ani obchodní známky nejsou nijak obchodně propojené s IMPLANT PROTETIS DENTAL 2004 SL. a ani se společností Exklusiv Dent s.r.o.

Na základě současné legislativy upravující propagaci-inzerci-reklamu a poskytované informace o zdravotnických prostředcích a/nebo lékařských prostředcích, bude takový obsah poskytován pouze a výhradně oprávněným zdravotnickým odborníkům- profesionálům. Nejste-li, jako uživatel tohoto webu, oprávněným- autorizovaným zdravotnickým odborníkem- profesionálem, pak pro Vás není určený obsah těchto stránek. 

Provozovatelem internetového obchodu www.exklusiv-dent.cz je Exklusiv Dent s.r.o., Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, IČ: 288 28 020. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddílu C 30066 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Tyto webové stránky obsahují majetkoprávně chráněné informace podléhající autorskému právu. Veškerá práva jsou chráněna. Uvedené názvy produktů a obchodní názvy na stránce www.exklusiv-dent.cz jsou respektovanými ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a tímto se stávají závazné pro obě smluvní strany. Bez souhlasu nelze Vaši objednávku odeslat. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně odběratel (zákazník) a dodavatel (firma Exklusiv Dent s.r.o., IČ 28828020).

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě zaplacení částky za zboží uvedené v objednávce na účet dodavatele. Při platbě na dobírku kupní smlouva vzniká okamžikem předání zásilky se zbožím uvedeným v objednávce dopravci.

Výčet zboží uvedený na stránkách www.exklusiv-dent.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, i když je zboží v katalogu označeno jako zboží skladem. Zboží denně několikrát naskladňujeme a může se jednat o zboží, které je již administrativně přijato na sklad, ale není připraveno k odběru. Také se může stát, že zboží označené jako skladem, v jednom okamžiku nakupuje více zákazníků a může být doprodáno. V tomto případě objednávky vykrýváme dle přijatého pořadí. Pro co nejpřesnější údaje několikrát denně katalog aktualizujeme.

Ceny zboží jsou uvedené jak bez, tak včetně DPH 21% . V případě objednávky na Slovensko, jsou po ověření VAT, účtované ceny bez DPH.

Objednávky přijaté v pracovní dny do 11.00 hod. vyřizujeme do 48 hodin. Objednávky s platbou předem na účet odesíláme v den připsání peněz na účet dodavatele.

Při platbě předem na účet je zboží odesláno až po faktickém připsání peněz na účet dodavatele. Není tedy nutné zasílat výpisy o převodu peněz. Objednávka nebude odeslána přednostně, pakliže nejsou peníze připsány na účtu dodavatele.

Pokud si objednatel nevyzvedne objednanou zásilku, nebo nezruší včas svou objednávku, vzniká dodavateli nárok na úhradu dopravného (poštovného) a ostatních nákladů ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště, balné, převod peněz, administrativní zpracování). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu a s tím spojené náklady dle platného ceníku dopravní společnosti GLS. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách přepravní společnosti a jeho platnost se vztahuje k době odeslání zásilky a to včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.) a včetně všech ostatních nákladů (balné, administrativní zpracování atd). Ceník může být prodávajícím z důvodu administrativního zjednodušení stanoven na jednotnou cenu 250,- s DPH. Za každý započatý den vzniklé pohledávky se účtuje penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Údaje zadané v objednávce budou využity pouze pro daný nákup. V případě, že chcete při příštích objednávkách mít předvyplněné fakturační údaje, nebo mít přehled o starších objednávkách, je potřeba se zaregistrovat. Při dalším nákupu stačí zadat pouze heslo a veškeré údaje, které jste zadali při registraci, se automaticky předvyplní. Při registaci si také můžete zvolit možnost získavání novinek a postřehů ze stomatologické praxe a laboratoře spolu s informacemi o akcích prostřednictvím emailu.

Platbu předem proveďte na základě platebních údajů, které najdete ve spodní části objednávky po fyzické kontrole dostupnosti zboží. Pokyny k provedení platby obdržíte informačním emailem. Při zadávání příkazu věnujte prosím zvýšenou pozornost částce a variabilnímu symbolu (číslo objednávky), který je nezbytný pro urychlené identifikování platby. Špatně vyplněné, nebo neúplné údaje oddalují odeslání zásilky.


OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu Exklusiv-dent.cz.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM

Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.


ZÁRUKA

Na zboží z obchodu Exklusiv-dent.cz se vztahuje záruční doba stanovená platným Obchodním zákoníkem.

 

Reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím (Exklusiv Dent s.r.o., Miroslav Diviš, Za Sokolovnou 814, 53851 Chrast, IČ 28 828 20 ) a kupujícím se řídí reklamačním řádem, který je vypracován dle Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a Zákoně o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace")

  1. Kupující je povinen veškeré zboží, které mu prodávající dodá, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě zaslání objednaného zboží, neprodleně po jeho převzetí od dopravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení
  2. Prohlídku zboží musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze při vynaložení veškeré odborné péče zjistit
  3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned a bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjistění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na předávacím dokladu (dodací nebo přepravní list, daňový doklad), apod.) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat nejdéle do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co vady zjistil při vynaložení veškeré odborné péče
  4. Oznámení o zjistěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě uvedené v článku 3. V písemném oznámení musí kupující podrobně uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu zjistěné vady uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, Dodání chybějícího množství zboží, Přiměřenou slevu z kupní ceny, Odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou
  5. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním nároků, podle článku 4. uplatňuje kupující v místě sídla společnosti Exklusiv Dent s.r.o.
  6. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány
  7. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamce uplatněna. Delší lhůta je možná, pokud se na ni kupující a prodávající dohodnou

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 10.9.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu (v tomto konkrétním případě se jedná o web http://www.exklusiv-dent.cz). 

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky (ano, provozujeme, v tomto konkrétním případě se jedná o web http://www.exklusiv-dent.cz), uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách (naleznete je zde: (v tomto konkrétním případě se jedná o web http://www.exklusiv-dent.cz/stranky/obchodni-podminky/). 

Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky (ano, v případě naší společnosti Exklusiv Dent, s.r.o. odkazuje na obchodní podmínky), uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády (viz http://www.exklusiv-dent.cz/stranky/obchodni-podminky/) vydávané podnikatelem. 

S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Prodávající může použít např. tuto nebo podobnou formulaci (Tuto formulaci společnost Exklusiv Dent, s.r.o. používá ve svých Obchodních podmínkách):

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým 

je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz “

Pokud prodávající provozuje internetové stránky (ano, provozujeme, v tomto konkrétním případě se jedná o web http://www.exklusiv-dent.cz), je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách (viz http://www.exklusiv-dent.cz/stranky/obchodni-podminky/). 

Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde (viz http://www.exklusiv-dent.cz/stranky/obchodni-podminky/).


Informační povinnost při vzniku sporu

Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu. 

V praxi se bude jednat především o elektronickou poštu (v případě potřeby milý zákazníku nás kontaktujte kdykoli na emailové adrese obchod@exklusiv-dent.cz).

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI INTERNETOVÝCH OBCHODŮ

Další specifické povinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Podle článku 14 odst. 1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. 

Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu (v případě potřeby milý zákazníku nás kontaktujte kdykoli na emailové adrese obchod@exklusiv-dent.cz).“

Platforma pro řešení sporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/Ochranné známky

Veškeré výrobky společnosti IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. jsou vyrobené dle norem ISO 9001:2008 a ISO 13.485:2003 s označením CE znaku. Názvy implantátů a všechny ostatní uvedené obchodní (ochranné) známky jsou vlastnictvím svých výlučných vlastníků a tyto vlastníci ani obchodní známky nejsou nijak obchodně propojené s IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. a ani se společností Exklusiv Dent s.r.o., jmenovitě se jedná o tyto následující společnosti

3i® a 3i® Certain®, Miniplant®, Micro Miniplant® a Osseotite® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti 3i Implant Innovations, EE.UU
Alpha Bio® je registrovanou obchodní známkou společnosti AlphaBioTec Ltd.
Astra Tech™ je registrovanou obchodní známkou společnosti AstraZeneca.
Bio Horizons® je registrovanou obchodní známkou společnosti BioHorizons, inc.
Brånemark System® a Nobel Replace® a, Nobel Active® a Active-CC® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Nobel Biocare AB, Sweden.
DIO implants® je registrovanou obchodní známkou společnosti DIO Implant system CO. Ltd. Korea
Friadent® je registrovanou obchodní známkou společnosti Friadent NA
Implant Direct™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Implant Direct LLC.
ITI®, Straumann® a Synocta® jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Straumann Holding AG, Switzerland.
MIS® je registrovanou obchodní známkou společnosti MIS Implant Technologies Ltd.
Osstem® je obchodní značkou s autorskými právy společnosti Osstem Implant, Korea
Southern Implants® je registrovanou obchodní známkou společnosti Southern Implants Inc. USA
Xive® je registrovanou obchodní známkou společnosti Friadent GmbH, Germany.
Zimmer screw Vent™ a Swissplus™ jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Zimmer Dental INC, USA

Společnost Implant Protesis Dental 2004, S.L. (dále IPD) a exkluzivní distributor pro ČR a SR Exklusiv Dent s.r.o. poskytují protetická řešení s kompatibilními spojeními pro různé implantační systémy. Protetické komponenty vyráběné a propagované společností IPD (exkluzivní distributor pro ČR a SR: Exklusiv Dent s.r.o.), jsou plně funkční s výše uvedenými systémy. Zmínky názvů, log a typologie daných implantačních systémů mají pouze informační charakter a slouží pro správnou identifikaci toho-kterého implantátu se kterým je spojení komponentu IPD kompatibilní. Uvedené názvy produktů a obchodní názvy uvedené na stránce www.exklusiv-dent.cz jsou respektovanými ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

Logo společnosti IPD a IPD 2004 jsou registrovanými obchodními známkami IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Všechny ostatní uvedené obchodní (ochranné) známky jsou vlastnictvím svých výlučných vlastníků a tyto vlastníci ani obchodní známky nejsou nijak obchodně propojené s IMPLANT PROTETIS DENTAL 2004 SL. a ani se společností Exklusiv Dent s.r.o.


Základní souhrn informací o zpracování osobních údajů

Společnost Exklusiv Dent s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.exklusiv-dent.cz provádí nezbytně nutné zpracování Vašich osobních údajů ke splnění kupní smlouvy, kterou je objednávka a prodej zboží a nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy, a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností uložené této společnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TOTOŽNOST SPRÁVCE
Správcem osobních dat subjektů údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost Exklusiv Dent s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast. IČ: 28828020. Zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Krajský soud Hradec králové, oddíl C, vložka 30066 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, elektronická adresa m.divis@exklusiv.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné k následujícím úkonům, a těmi jsou jmenovitě tyto:
splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Přepravci a orientační časy doručení 

Nástavby na zubní implantáty společnosti IPD z Barcelony přepravujeme pomocí kurýrní služby DPD s předáním objednávek přijatých do 13:00 hodin ten samý den přepravci. Doručení zásilek probíhá často hned druhý den, ale také stává se, že jsou linky přepravců přetížené a zpoždění může naskočit o další 2 pracovní dny po ČR a 4 pracovní dny po SR.  

 Cena ČR: 

1. Standardní přeprava cena včetně balení a pojištění zásilky do ČR/SR (MOQ 1700 Kč bez DPH) vč. balného platba předem převodem na účet: 300 Kč bez DPH (363 vč. DPH 21%). 
 
* Kurýrní služba DPD si vyhrazuje právo na zdržení dodávky o 2 - 5 pracovních dní v případech havárije vozu či nepříznivého počasí, zácpy, stávky, přetížení třídících linek apod.   

 

Cena SR: 

1. Standardní přeprava cena včetně balení a pojištění zásilky do ČR/SR (MOQ 70,83 € bez DPH) vč. balného platba předem převodem na účet: 12,50 € bez DPH (15,13 € vč. DPH 21%). 

* Kurýrní služba DPD si vyhrazuje právo na zdržení dodávky o 2 - 5 pracovních dní v případech havárije vozu či nepříznivého počasí, zácpy, stávky, přetížení třídících linek apod.   

Knihovna počítačových písem "Google Web Fonts, nověji Google Fonts"

UPOZORNĚNÍ
V souladu se současnou legislativou o reklamě a informacích o zdravotnických zařízeních a/nebo léčivech se takový obsah poskytuje pouze autorizovaným zdravotnickým pracovníkům.

 x

Váš nákup

Zboží bylo přidáno do košíku.

Cena celkem s DPH:
0 Kč
» Přejít do košíku