POUŽITÍ WEBU


POUŽITÍ WEBU

1. - ÚČEL SMLOUVY

Exklusiv Dent s.r.o. (dále jen Poskytovatel), jako odpovědný subjekt za tuto webovou stránku, poskytuje tento dokument Uživatelům, který upravuje používání webové stránky www.exklusiv-dent.cz, prostřednictvím kterého máme v úmyslu plnit povinnosti stanovené v zákoně č. 480/2004 Sb., který upravuje zejména práva a povinnosti provozovatelů služeb informační společnosti, jako jsou poskytovatelé internetových stránek, e-mailových služeb nebo služeb zasílání obchodních sdělení (LSSICE nebo LSSI), a také informovat všechny Uživatele o podmínkách používání webové stránky. Toto je upraveno zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronickém obchodu a o změně některých zákonů, který upravuje zejména práva a povinnosti podnikatelů, kteří nabízejí nebo prodávají zboží nebo služby prostřednictvím elektronických obchodů.

Prostřednictvím této webové stránky Exklusiv Dent s.r.o. poskytuje Uživatelům přístup k různým službám a obsahu dostupnému prostřednictvím webu. A článkem 11 a 16 zákona LSSICE, který se v České republice nachází v § 5 a 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronickém obchodu a o změně některých zákonů.

Jako Uživatel máte povinnost pečlivě si přečíst toto Právní upozornění při každé příležitosti, kdy přistoupíte k webu, protože může docházet k úpravám. Poskytovatel si totiž vyhrazuje právo upravovat jakýkoli typ informací zveřejněných na webu, aniž by byl povinen předem upozorňovat nebo informovat Uživatele o těchto změnách; postačuje pouze samotné zveřejnění na webové stránce Poskytovatele.

 

2. PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBU

2.1. Bezplatný přístup a používání webu

Poskytování služeb společností Exklusiv Dent s.r.o. je zdarma pro všechny Uživatele. Nicméně některé služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím webu mohou podléhat platbě konkrétní ceny podle obecné smlouvy o podmínkách.

 2.2. Registrace uživatele

Obecně platí, že poskytování služeb nevyžaduje předchozí odběr nebo registraci Uživatelů. Nicméně Exklusiv Dent s.r.o. váže používání některých služeb na podmínku, že Uživatel předem vyplnil příslušný registrační formulář. Taková registrace bude provedena způsobem, který je výslovně uveden v samotné sekci služeb.

 2.3. Přesnost a pravdivost informací

Všechny informace poskytnuté Uživatelem musí být přesné a pravdivé. Za tímto účelem Uživatel zaručuje pravost údajů poskytnutých prostřednictvím formulářů pro přihlášení k službám. Uživatel je zodpovědný za udržování všech informací poskytnutých společnosti Exklusiv Dent s.r.o. trvale aktualizovaných tak, aby vždy odrážely jejich aktuální situaci. V každém případě bude Uživatel neseznámený za nepřesné nebo nepravdivé prohlášení poskytnuté jím samým a za škody, které by mohly být způsobeny Poskytovateli nebo třetím stranám jako důsledek.

2.4. Nezletilí

Pro používání služeb musejí nezletilí vždy získat předchozí souhlas svých rodičů, zákonných zástupců nebo právních zástupců, kteří jsou konečně zodpovědní za všechny činy provedené takovými nezletilými, kteří jsou pod jejich dohledem. Jsou také zodpovědní za určení konkrétního obsahu, ke kterému mají nezletilí přístup, tj. v případě, že nezletilý přistupuje k nevhodnému obsahu na internetu, musí nastavit mechanismy na svých počítačích, zejména počítačové programy, filtry a bloky, které mají za úkol omezit dostupný obsah a i když nejsou neomylní, jsou zvlášť užitečné pro kontrolu a omezení materiálů, ke kterým mohou nezletilí přistupovat.

2.5. Povinnost správného používání webu

Uživatel souhlasí s používáním webové stránky v souladu se zákonem a tímto Právním upozorněním, stejně jako v souladu s morálkou a dobrými mravy. Za tímto účelem se Uživatel zavazuje zdržet se použití stránky pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázány, a/nebo škodlivé pro práva a zájmy třetích stran, a/nebo které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit, deaktivovat, přetížit, poškodit nebo zabránit normálnímu používání počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a všech druhů obsahu uložených na jakémkoli počítačovém vybavení Poskytovatele.

Jako zvláštní upozornění, ale nejen to, Uživatel se zavazuje neposílat, šířit nebo dávat k dispozici třetím stranám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu, který:

(a) je v rozporu, pohrdá nebo se pokouší omezit základní práva a veřejné svobody, které jsou uznávány Českou ústavou, mezinárodními smlouvami a dalšími platnými zákony.

(b) navádí, podněcuje nebo propaguje činy, které jsou trestné, ponižující, pomlouvačné, násilné nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a veřejným pořádkem;

(c) navádí, podněcuje nebo propaguje diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky založené na pohlaví, rase, náboženství, věrouce, věku nebo stavu;

(d) je v rozporu s právy týkajícími se cti, osobního nebo rodinného soukromí nebo obrazu osoby;

(e) jakýmkoli způsobem poškozuje důvěryhodnost poskytovatele nebo třetích stran; 

(f) představuje nezákonnou, zavádějící nebo dishonestující reklamu.

 

3. - VYJMUTÍ ZE ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel je zbaven jakékoliv odpovědnosti vyplývající z informací zveřejněných na našem webu, kdykoliv tyto informace byly manipulovány nebo zavedeny třetí stranou.

Tato webová stránka byla revidována a testována, aby správně fungovala. Zásadně je zaručeno její správné fungování 365 dní v roce, 24 hodin denně. Nicméně Poskytovatel nevylučuje možnost, že by mohly nastat určité programové chyby nebo že důvody vyplývající ze silné moci, přírodní katastrofy, stávky nebo podobné okolnosti mohou způsobit nemožnost přístupu na webovou stránku.

Exklusiv Dent s.r.o. neposkytuje žádnou záruku a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody jakéhokoli druhu, které by mohly vzniknout z nedostupnosti, údržby a efektivního provozu webové stránky nebo jejích služeb a obsahu; z existence virů, škodlivých programů nebo škodlivého obsahu; z nezákonného, nedbalého, podvodného používání nebo v rozporu s tímto Právním upozorněním a podmínkami použití; nebo z nedostatečné zákonnosti, kvality, spolehlivosti, užitečnosti a dostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami a nabízených uživatelům na webové stránce.

Poskytovatel není za žádných žádných okolností odpovědný za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout z nezákonného nebo nepatřičného použití této webové stránky.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 
ÚVOD

V souladu s českými předpisy o používání souborů cookies v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, uvedenými v České republice stanovené v zákoně č. 480/2004 Sb., který upravuje zejména práva a povinnosti provozovatelů služeb informační společnosti, jako jsou poskytovatelé internetových stránek, e-mailových služeb nebo služeb zasílání obchodních sdělení (LSSICE nebo LSSI), a také informovat všechny Uživatele o podmínkách používání webové stránky. Toto je upraveno zákonem č. 127/2005 Sb., a článkem 11 a 16 zákona LSSICE, který se v České republice nachází v § 5 a 7 zákona č. 127/2005 Sb., vás informujeme o použitých souborech cookies na webové stránce Exklusiv Dent s.r.o. (dále také Poskytovatel) a o důvodu jejich použití. Taktéž vás tímto informujeme, že pokud procházíte webovou stránku, udělujete tím souhlas s jejich použitím.

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES?

Soubory cookies jsou soubory, které jsou stahovány na váš počítač při přístupu k určitým webovým stránkám. Soubory cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a získávat informace o chování uživatele nebo o jeho zařízení a v závislosti na informacích, které obsahují informaci o způsobu, jakým se používají, mohou být použity k zapamatování si uživatele. Soubory cookies jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem nebo zařízením a neposkytují odkazy, které by umožňovaly přístup k jeho osobním údajům.

 

SOUBORY COOKIES OVLIVNĚNÉ PŘEDPISY A VYJÍMKOVÉ SOUBORY COOKIES

V souladu s evropskou směrnicí jsou soubory cookies, které vyžadují informovaný souhlas uživatele, analytické soubory cookies a soubory cookies pro reklamu a partnerský marketing, s výjimkou těch technické povahy a těch, které jsou nezbytné pro provoz webové stránky nebo pro poskytování služeb výslovně požadovaných uživatelem.

DRUHY SOUBORŮ COOKIES

a) Podle subjektu, který je spravuje, existují vlastní soubory cookies (ty, které jsou odesílány na koncové zařízení uživatele z počítače nebo domény spravované samotným vydavatelem a ze kterého je poskytována služba, kterou uživatel požadoval) a třetích stran (ty, které jsou odesílány na koncové zařízení uživatele z počítače nebo domény, která není spravována editorem, ale jinou entitou, která získala data prostřednictvím souborů cookies).

b) V závislosti na době, po kterou zůstávají aktivní, existují cookies relace (navržené k tomu, aby shromažďovaly a ukládaly data, když uživatel přistupuje na webovou stránku) a trvalé cookies (ve kterých jsou data uložena na koncovém zařízení a mohou být přístupná a zpracovávána po dobu stanovenou osobou odpovědnou za soubory cookies (trvající od několika minut až po několik let).

c) V závislosti na účelu, pro který spravují informace, které shromažďují, mohou být:

- Technické soubory cookies (nevyhnutelné pro použití webové stránky a poskytování smluvně sjednané služby)

- Soubory cookies pro personalizaci (umožňují uživateli přistupovat ke službě s předdefinovanými funkcemi, jako je jazyk, typ prohlížeče, regionální konfigurace atd.)

- Soubory cookies pro analýzu (informace shromažďované o použití prováděném prostřednictvím webové stránky)

- Soubory cookies pro reklamu (shromažďují informace o preferencích a osobních volbách uživatelů)

- Soubory cookies pro partnery (umožňují sledovat návštěvy přicházející z jiných webových stránek, se kterými má webová stránka uzavřenu smlouvu o partnerství)

DRUHY SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVANÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Soubory cookies používané na naší webové stránce jsou soubory cookies relace a třetích stran a umožňují nám ukládat a získávat informace týkající se jazyka, typu prohlížeče a dalších obecných charakteristik předdefinovaných uživatelem, stejně jako sledovat a analyzovat aktivitu prováděnou k tomu, aby se naše služby zlepšily a byly poskytovány efektivněji a personalizovaněji. Soubory cookies použité mají v každém případě dočasnou povahu a slouží pouze k tomu, aby usnadňovaly prohlížení. Tyto soubory cookies nikdy samy o sobě neposkytují osobní údaje a nejsou používány k jejich sběru.

Používání souborů cookies má výhody, jako je:

 • Usnadnění navigace uživatele a přístupu k různým službám nabízeným touto webovou stránkou.
   
 • Zabránění uživatelům v tom, aby museli při přístupu na webovou stránku opakovaně nastavovat přednastavené obecné charakteristiky.
   
 • Poskytnutí zlepšení funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím této webové stránky, která vycházejí z odpovídající analýzy informací získaných prostřednictvím nainstalovaných souborů cookies.
   
 • Při přístupu na naši webovou stránku vás informujeme, že pokud budete pokračovat v prohlížení, budou nainstalovány některé soubory cookies třetích stran, což umožní instalaci určitých souborů cookies, které budou sloužit výhradně k zaznamenávání přístupů na naši webovou stránku pro sestavování anonymních statistik o návštěvách, přičemž vždy se shromažďují informace anonymně.

 V různých částech našeho webu můžete nainstalovat soubory cookies sociálních sítí, konkrétně následující:

 • Soubory cookies Twitteru podle ustanovení jeho zásad ochrany soukromí a používání souborů cookies.
 • Soubory cookies Facebooku podle ustanovení jeho zásad pro soubory cookies.
 • Soubory cookies LinkedIn podle ustanovení jeho stránky o používání souborů cookies.
 • Soubory cookies Google+ a Google Maps podle ustanovení na jejich stránkách o tom, jaké druhy souborů cookies používají.

 

TECHNICKÉ A FUNKČNÍ SOUBORY COOKIES

Nevyžadují souhlas uživatele

 

VLASTNICTVÍ

Vlastní či případně podpořené smlouvou o užívání cookies třetích stran. 

ÚČEL

Obsahuje ID relace
Obsahuje informace o relaci

DOBA

Při zavření prohlížeče 1 měsíc

 

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIES

Označte nebo odznačte podle toho, zda chcete přijmout nebo odmítnout instalaci těchto souborů cookies.

 

Analytika - Google Analytics

Povoluje funkci sledování jedné návštěvy. Poprvé, když uživatel vstoupí na web přes prohlížeč, budou tyto soubory cookies nainstalovány. Když uživatel znovu navštíví web stejným prohlížečem, soubory cookies budou považovány za ty, určené pro stejného uživatele. Pouze v případě, že uživatel změní prohlížeč, bude považován za jiného uživatele.

Používá se ke snížení rychlosti požadavku - omezení sběru dat na místech s vysokou návštěvností.

Používá se k rozlišení uživatelů.

Tyto soubory cookies jsou pouze spojeny s anonymním uživatelem a jeho zařízením, aniž by poskytovaly odkazy umožňující znát osobní údaje.

Google nastavuje několik souborů cookies na jakékoli stránce, která zahrnuje mapu Google. Ačkoli nemáme kontrolu nad soubory cookies společnosti Google, zdá se, že obsahují směs informací pro měření počtu uživatelů a chování uživatelů, kteří používají Google Maps.

Tyto soubory cookies jsou použity k doručování reklam relevantních pro vás a vaše zájmy.

 

Registrovat ID

Používá se pro účely cílení na vytvoření profilu zájmů návštěvníka webu, aby byla zobrazena relevantní a personalizovaná reklama od Google.

Některé se uchovávají 2 roky, jiné 10 minut či 24 hodin nebo 1 rok či 6 měsíců, anebo do odvolání. 

 

ODVOLÁNÍ

Kdykoli můžete přistoupit k nastavení vašeho prohlížeče pro regulaci přijetí nebo odmítnutí všech souborů cookies nebo vybrat pouze ty, jejichž instalace je povolena, následujícím jedním z následujících postupů, které závisí na použitém prohlížeči:

Google Chrome (v nabídce Nástroje):

Nastavení> Zobrazit pokročilé možnosti> Ochrana osobních údajů (Nastavení obsahu)> Cookies:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=cs

Microsoft Internet Explorer (v nabídce Nástroje): Internetové možnosti> Ochrana osobních údajů> Pokročilé:  https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Firefox: Možnosti> Ochrana osobních údajů> Cookies: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Safari, iPad a iPhone: Nastavení > Ochrana osobních údajů: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera: Nastavení> Možnosti> Pokročilé> Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/cs-CZ/cookies.html

Tyto prohlížeče podléhají aktualizacím nebo změnám, takže nemůžeme zaručit, že plně odpovídají verzi vašeho prohlížeče. Může se také stát, že používáte jiný prohlížeč, který není zahrnut v těchto odkazech, například Konqueror, Arora, Flock, atd. Abyste předešli těmto neshodám, můžete přímo z příslušného menu vašeho prohlížeče, obvykle v sekci "Možnosti" v části "Ochrana osobních údajů", přistoupit k nastavení souborů cookies. (Podívejte se do nápovědy vašeho prohlížeče pro více informací).

 

DEAKTIVACE / AKTIVACE A ODSTRANĚNÍ COOKIES

Omezení nebo blokování souborů cookies se obvykle provádí prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud nechcete, aby webové stránky umisťovaly na váš počítač žádné soubory cookies, můžete přizpůsobit nastavení vašeho prohlížeče tak, abyste byli upozorněni před umístěním jakýchkoli souborů cookies. Stejně tak můžete nastavit konfiguraci tak, aby prohlížeč odmítal buď všechny soubory cookies, nebo pouze soubory cookies třetích stran. Můžete také smazat jakékoli soubory cookies, které již na počítači máte. Mějte však na paměti, že budete muset nastavení každého prohlížeče a zařízení, které používáte, přizpůsobit samostatně.

Všimněte si, že pokud se rozhodnete nepřijímat soubory cookies, nemůžeme již zaručit, že naše webové stránky budou fungovat správně. Mohly by být ztraceny některé funkce stránky a nemusíte být schopni zobrazit určité webové stránky. Odmítnutí souborů cookies také neznamená, že nebudete vidět reklamy. Reklamy se jednoduše nebudou shodovat s vašimi zájmy a budou se častěji opakovat.

Každý prohlížeč má odlišnou metodu pro úpravu konfigurace souborů cookieS. Pokud je to nutné, konzultujte nápovědu prohlížeče pro nastavení správných parametrů.

Pokud chcete zakázat soubory cookieS na svém mobilním telefonu, zkontrolujte návod k zařízení pro více informací.

Další informace o souborech cookie můžete získat na následující internetové adrese: http://www.aboutcookies.org/.

S ohledem na způsob, jakým internet a webové stránky fungují, nemáme vždy informace o souborech cookieS umisťovaných třetími stranami prostřednictvím našeho webu. To platí zejména pro případy, kdy naše webová stránka obsahuje tzv. integrované prvky: texty, dokumenty, obrázky nebo krátké filmy, které jsou uloženy jinde, ale jsou zobrazovány na našem webu nebo prostřednictvím něj.

Pokud tedy narazíte na tento typ souborů cookies na této webové stránce, které nejsou uvedeny výše, dejte nám vědět. Nebo se přímo obraťte na třetí stranu a požádejte ji o informace o souborech cookieS, které mohou umístit, o účelu a době trvání souboru cookieS a o tom, jak byla zajištěna vaše soukromí.

Zpracovatel dat

Název společnosti: Exklusiv Dent s.r.o. (také Poskytovatel)
IČ: 28828020
Poštovní adresa: Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, Česká republika
E-mail: m.divis@exklusiv.cz

Exklusiv Dent s.r.o., jako Zpracovatel osobních údajů pro webovou stránku, v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (RGPD), organickým zákonem 3/2018 ze dne 5. prosince (LOPDGDD) a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a zákonem 34/2002 ze dne 11. července, o službách společnosti informační společnosti a obchodu elektronickými prostředky (LSSICE), vás informuje, že jsme zavedli opatření nezbytné zabezpečení technické a organizační povahy k zajištění a ochraně důvěrnosti, integrity a dostupnosti všech zadaných údajů.

 

5. - ODKAZY

Z webové stránky můžete být přesměrováni na obsah třetích stran. Vzhledem k tomu, že není vždy možné kontrolovat obsah zadaný třetími stranami, Exklusiv Dent s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za tento obsah. Poskytovatel v každém případě prohlašuje, že podnikne okamžité stažení obsahu, který by mohl porušovat národní nebo mezinárodní zákony, morálku nebo veřejný pořádek, a též okamžité stažení přesměrování na tyto webové stránky, a informuje příslušné úřady o daném obsahu.

Poskytovatel nenese odpovědnost za informace a uložený obsah, který může být zahrnut, ale není omezen na fóra, chaty, generátory blogů, komentáře, sociální sítě nebo jakýkoli jiný způsob, který umožňuje třetím stranám nezávisle publikovat obsah na webu poskytovatele. Nicméně a v souladu s ustanoveními upraveno zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronickém obchodu zákona LSSICE (A článkem 11 a 16 zákona LSSICE, který se v České republice nachází v § 5 a 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronickém obchodu a o změně některých zákonů.) se Poskytovatel zavazuje být k dispozici pro všechny uživatele, orgány a bezpečnostní složky, aby aktivně spolupracoval při stažení nebo, když je to nutné, blokování obsahu, který by mohl ovlivnit nebo porušovat národní nebo mezinárodní zákony, práva třetích stran nebo pro účely morálky a veřejného pořádku. Pokud uživatel považuje za možné, že by mohl existovat nějaký obsah, který by mohl spadat do této kategorie, měl by okamžitě informovat správce webové stránky.

 

6.- OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se hluboce zavazuje k dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a zaručuje plné dodržování povinností stanovených v těchto předpisech, což zahrnuje také provádění stanovených bezpečnostních opatření v rámci Evropského nařízení o ochraně osobních údajů a španělských předpisů o ochraně osobních údajů. Pro další informace si prosím přečtěte naši Zásadu ochrany osobních údajů.

 

7. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Informujeme vás, že společnost Exklusiv Dent s.r.o. může být přítomna na sociálních sítích. Zpracování dat, která uživatelé zahrnují do sociálních sítí [tím, že se stanou sledujícími poskytovatele na sociálních sítích (a/nebo provádějí jakýkoli odkaz nebo akci spojení prostřednictvím nich)], bude řízeno touto částí, stejně jako podmínkami použití, zásadami ochrany osobních údajů a předpisy pro přístup a používání příslušných sociálních sítí, které byly předem přijaty uživatelem.

Exklusiv Dent s.r.o. bude zpracovávat vaše údaje za účelem informování vás o činnostech, produktech nebo službách poskytovatele prostřednictvím těchto sociálních sítí, jakož i pro jakýkoli jiný účel, který umožňují předpisy sociálních sítí, ale nebude zodpovědný za jejich zásady ochrany osobních údajů.

Následující obsahové publikace jsou zakázány:

Pokud jsou nezákonné podle národních, komunitárních nebo mezinárodních předpisů nebo pokud provádějí činnosti, které jsou údajně nezákonné nebo porušují zásady dobré víry.

Pokud ohrožují základní práva osob, chybí slušnost na síti, obtěžují nebo mohou vyvolat negativní názory naše uživatele nebo třetí strany a obecně jakýkoli obsah, který Exklusiv Dent s.r.o. považuje za nevhodný.

A obecně, pokud porušují zásady zákonnosti, poctivosti, odpovědnosti, ochrany lidské důstojnosti, ochrany nezletilých, ochrany veřejného pořádku, ochrany soukromí, ochrany spotřebitelů a práv duševního a průmyslového vlastnictví.

Dále si Exklusiv Dent s.r.o. vyhrazuje právo odstranit, bez předchozího upozornění, obsah, který považuje za nevhodný, z webové stránky nebo firemní sociální sítě.

 

8.- DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

Webová stránka, včetně, ale ne omezeně na programování, úpravy, kompilaci a další prvky nezbytné pro její provoz, návrhy, loga, texty, fotografie a/nebo grafika jsou veškerým majetkem Poskytovatele nebo, pokud je to nutné, jejich použití je založeno na licenční smlouvě nebo výslovném povolení ze strany vlastníka(ů). Všechny obsahy webové stránky jsou řádně chráněny pravidly duševního a průmyslového vlastnictví.

Bez ohledu na účel, pro který byly určeny, vyžaduje celkové nebo částečné reprodukování, použití, distribuci a veřejné sdělení předchozí písemné povolení od Poskytovatele. Jakékoliv použití, které není předem schváleno Poskytovatelem, bude považováno za vážné porušení duševního nebo průmyslového vlastnictví vlastníka(ů).

Návrhy, loga, texty a/nebo grafiky, které nesouvisí s poskytovatelem a které se mohou objevit na webové stránce, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, a sami jsou odpovědní za případné spory, které by se mohly týkat jejich majetku. Poskytovatel má v každém případě výslovné a předchozí povolení od těchto vlastníků.

Poskytovatel uznává ve prospěch vlastníků jejich příslušná průmyslová a duševní práva, takže jejich zmínění nebo zobrazení na webové stránce neznamená existenci jakýchkoli práv nebo jakoukoli odpovědnost Poskytovatele za ně, ani jejich podporu, sponzorství nebo doporučení ze strany Poskytovatele.

Chcete-li uvést jakékoli pozorování ohledně možných porušení duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jakéhokoli obsahu webové stránky, můžete kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.

 

9.- PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro následující účely:

Pro provádění nezbytných obchodních a administrativních postupů s uživateli webových stránek; 

Pro zasílání obchodní reklamy e-mailem, faxem, SMS, MMS, prostřednictvím sociálních sítí nebo jakýmkoli jiným elektronickým nebo fyzickým prostředkem, předcházejícím výslovným souhlasem uživatele s tímto způsobem elektronické komunikace přihlášením se k NEWSLETTERu;

Pro odpovídání na dotazy a/nebo poskytování informací požadovaných uživatelem;

Pro provádění poskytování služeb a/nebo produktů, které uživatel zakoupil nebo na ně se přihlásil,

Pro použití vašich údajů ke kontaktování vás, jak elektronicky, tak i neelektronicky, s cílem získat váš názor na poskytovanou službu a

Pro vás informovat o změnách, důležitých událostech v ochraně osobních údajů, právních oznámeních nebo pravidlech pro soubory cookies.

Bude provedena analýza profilů a použitelnosti.

Údaje klientů a/nebo dodavatelů budou zpracovány v rámci smluvního vztahu, který je spojuje s odpovědnou osobou, s dodržením administrativních, daňových, účetních a pracovních povinností, které jsou nezbytné podle platné legislativy.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas tím, že zašlete dopis se subjektem "ODHLÁSIT" na m.divis@exklusiv.cz. 

 

V souladu s LSSICE se Exklusiv Dent s.r.o. neúčastní SPAM praktik, a proto neposílá obchodní e-maily, které nebyly předem požadovány nebo schváleny uživatelem. V důsledku toho má uživatel ve všech komunikacích, které od poskytovatele obdrží, možnost zrušit svůj výslovný souhlas s přijímáním našich komunikací.

Vaše osobní údaje nebudeme používat k žádným jiným účelům než ty, které jsou popsány, s výjimkou zákonné povinnosti nebo soudních požadavků.

 

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas udělený k provádění výše popsaných účelů, který bude vyžádán v příslušném okamžiku označením příslušného políčka při shromažďování vašich údajů.

Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo nepřijetí této zásady ochrany osobních údajů znamená, že není možné přihlásit se, registrovat se nebo obdržet informace o produktech a službách poskytovatele.

V případech, kdy mezi stranami existuje předchozí smluvní vztah, bude legitimnost pro rozvoj administrativních, daňových, účetních a pracovních povinností, které jsou nezbytné podle platné legislativy, předchozí existence obchodního vztahu mezi stranami.

 

PŘEDÁNÍ NEBO PŘEVODY PŘÍJEMCI

Exklusiv Dent s.r.o. neprovádí žádný přenos nebo komunikaci údajů, pokud neexistuje rozumná potřeba dodržení právního postupu, zákonné povinnosti, nebo před získáním souhlasu uživatele.

Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů nebudou prováděny bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou uzamčení nebo zrušení účtu v důkazu trestného činu spáchaného uživatelem. Poskytnuté informace budou v této době dostupné pouze poskytovateli.

Exklusiv Dent s.r.o. nebude přenášet shromážděné údaje třetím stranám, pokud neexistuje rozumná potřeba dodržet právní postup, zákonnou povinnost nebo získat předem souhlas uživatele.

Informace, které nám poskytujete prostřednictvím této webové stránky a aplikace, budou hostovány na serverech Exklusiv Dent s.r.o., které byly objednány společností WEDOS Global DNS (dále jen "poskytovatel") s IČ 28828020 a sídlem na adrese Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast. Zpracování dat této entity je regulováno smlouvou o zpracování mezi poskytovatelem a uvedenou společností. 

V žádném případě nebude tento správce údajů outsourcovat služby, které zahrnují zpracování údajů třetími stranami bez našeho předchozího souhlasu.

 

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Jako zainteresovaný uživatel můžete požádat o výkon následujících práv u společnosti Exklusiv Dent s.r.o., a to tím, že pošlete dopis na adresu uvedenou v patičce nebo e-mail na adresu m.divis@exklusiv.cz, s předmětem: "Ochrana osobních údajů - PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRAN" a připojíte fotokopii vašeho občanského průkazu (ID) nebo jakéhokoli analogického dokumentu, jak stanovuje zákon.

 

Práva:

Právo na přístup: umožňuje zainteresované straně získat informace o svých osobních údajích předložených ke zpracování.

Právo na opravu nebo vymazání: umožňuje opravit chyby a upravit údaje, které se ukážou jako nepřesné nebo neúplné.

Právo na zrušení: umožňuje odstranit údaje, které se ukážou jako nevhodné nebo nadměrné.

Právo na námitku: právo zainteresované strany neprovádět zpracování jejich osobních údajů nebo jej ukončit.

Omezení zpracování osobních údajů: zahrnuje označení uchovávaných osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

Přenositelnost údajů: umožňuje zainteresované straně předat údaje zpracovávající osobě, aby je mohla přenést jiné osobě, bez zbytečných překážek.

Právo nebýt předmětem automatizovaných individuálních rozhodnutí (včetně tvorby profilů): právo nebýt předmětem rozhodnutí založených na automatizovaném zpracování, která mají vliv nebo významně ovlivňují uživatele.

Jako uživatel máte právo kdykoli odvolat souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost prováděného procesu před odvoláním souhlasu.

Máte také právo podat stížnost u dozorčího úřadu, pokud máte podezření, že vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů mohla být porušena takto následovně:

V České republice je dozorčím úřadem v oblasti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Stížnost na ÚOOÚ lze podat písemně, osobně na podatelně ÚOOÚ nebo elektronicky. Písemná stížnost musí obsahovat následující údaje:

jméno, příjmení a adresu stěžovatele

označení správce nebo zpracovatele osobních údajů, jehož jednání je stěžováno

popis údajů, jejichž zpracování je stěžováno

popis údajů, jejichž zpracování je stěžováno

popis podezřelého porušení ochrany osobních údajů

požadavek stěžovatele

Stížnost lze podat také prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách ÚOOÚ.

V případě, že stěžovatel nemá možnost podat stížnost písemně, osobně nebo elektronicky, může ji podat také telefonicky nebo ústně na podatelně ÚOOÚ. V takovém případě musí stěžovatel podat stížnost písemně do 30 dnů od jejího podání telefonicky nebo ústně.

 

UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu s námi nebo až do vykonání vašeho práva na zrušení nebo námitku nebo omezení zpracování. Nicméně některé osobní údaje identifikace a provozní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně 2 let, pokud to vyžaduje soud nebo soudy nebo pro zahájení interních opatření vyplývajících z nevhodného použití webové stránky.

Vaše údaje nebudou podléhat rozhodnutím založeným na automatizovaném zpracování, které by ovlivnilo vaše údaje.

 

DALŠÍ INFORMACE

SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE:

Údaje shromážděné odpovědnou stranou jsou následující:

Ty, které uživatelé poskytují prostřednictvím různých služeb nabízených na webových stránkách.

Ty, které jsou zahrnuty do různých formulářů poskytovaných na webových stránkách.

Údaje shromážděné prostřednictvím "cookies" za účelem zlepšení zážitku z prohlížení, jak je uvedeno v pravidlech pro cookies.

Odmítnutí poskytnutí povinných údajů povede k nemožnosti poskytnout požadavek, na který se vztahuje. Uvádíte, že informace a údaje, které nám poskytujete, jsou přesné, aktuální a pravdivé. Žádáme vás, abyste nám v případě změny těchto údajů okamžitě oznámili tyto změny, aby byly informace v procesu neustále aktuální a neobsahovaly chyby.

Pokud uzavřete smlouvu o službě/nakoupíte výrobek prostřednictvím našich webových stránek umístěných na webu https://www.exklusiv-dent.cz, budeme vás žádat o poskytnutí informací o vás, včetně vašeho jména, kontaktních údajů a informací o platební nebo debetní kartě.

Touto zásadou ochrany osobních údajů vás informujeme, že fotografie, které jsou zveřejněny na webových stránkách, jsou majetkem společnosti Exklusiv Dent s.r.o., včetně fotografií nezletilých osob, u kterých bylo k získání souhlasu rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců obdrženo podpisem formulářů, které pro tento účel vytvořily instituce, které mají věci týkající se nezletilých osob v regulaci. Nicméně rodiče, opatrovníci nebo zástupci nezletilých osob jako držitelé práva na výkon těchto práv mohou vždy a písemně požádat o nepoužití obrazu nezletilé osoby. V tomto případě bude obraz pixelován.

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Informujeme vás, že společnost Exklusiv Dent s.r.o. může mít přítomnost na sociálních sítích. Zpracování dat, které se provádí v souvislosti s lidmi, kteří se stávají následovníky na sociálních sítích (a/nebo provádějí jakoukoli akci spojenou se sociálními sítěmi) oficiálních stránek společnosti Exklusiv Dent s.r.o., bude upravováno touto částí, stejně jako podmínky použití, zásady ochrany osobních údajů a přístupové předpisy, které patří k sociální síti, která je v každém případě příslušná a předem schválena uživatelem.

Společnost Exklusiv Dent s.r.o. bude zpracovávat vaše údaje s cílem správně spravovat vaši přítomnost na sociálních sítích, informovat vás o aktivitách, produktech nebo službách poskytovatele, stejně jako pro jakýkoli jiný účel, který předpisy sociálních sítí umožňují.

 

Zakázáno je zveřejňovat následující obsah:

Obsah, který je pravděpodobně nezákonný v souladu s národními, komunitárními nebo mezinárodními předpisy nebo který provádí aktivity, které jsou pravděpodobně nezákonné nebo porušují zásady dobré víry.

Obsah, který ohrožuje základní práva lidí, chová se necitlivě vůči síti, obtěžuje nebo může vyvolat negativní názory našich uživatelů nebo třetích stran, a obecně jakýkoli obsah, který společnost Exklusiv Dent s.r.o. považuje za nevhodný.

Obecně obsahující prvky, které porušují zásady zákonnosti, poctivosti, odpovědnosti, ochranu lidské důstojnosti, ochranu nezletilých, ochranu veřejného pořádku, ochranu soukromí, ochranu spotřebitele a práva duševního a průmyslového vlastnictví.

Stejně tak si společnost Exklusiv Dent s.r.o. vyhrazuje právo odstranit, bez upozornění na webových stránkách nebo na firemní sociální síti, obsah, který považuje za nevhodný.

Komunikace zaslané prostřednictvím sociálních sítí budou začleněny do souboru, který je majetkem společnosti Exklusiv Dent s.r.o., a mohou vám posílat informace, které vás mohou zajímat.

Další informace a kontakty na společnosti, které jsou součástí společnosti Exklusiv Dent s.r.o., najdete na následujícím odkazu: https://www.exklusiv-dent.cz/stranky/kontakt/

V každém případě pokud zašlete osobní informace prostřednictvím sociální sítě, bude společnost Exklusiv Dent s.r.o. zbavena odpovědnosti za bezpečnostní opatření platná na této platformě, což je odpovědnost uživatele, který by měl prověřit příslušné podmínky pro danou síť.

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Informace, které poskytnete, budou zpracovávány důvěrně. Poskytovatel přijal všechna technická a organizační opatření a všechny úrovně ochrany nezbytné k zajištění bezpečnosti zpracování dat a zabránění jejich změně, ztrátě, krádeži, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, v souladu se stavem techniky a povahou uložených dat. Rovněž se zaručuje, že zpracování a záznam v souborech, programech, systémech nebo zařízeních, prostorách a centrech splňuje požadavky a podmínky integrity a bezpečnosti stanovené v platné legislativě.

Jazyk platný pro tuto zásadu ochrany osobních údajů je čeština. V případě rozporu mezi verzemi v jiných jazycích bude mít přednost česká verze.

 

KOMUNIKACE

Jakékoli zaslání komunikace bude začleněno do Informačních systémů Exklusiv Dent s.r.o.. Přijetím těchto podmínek a pravidel uživatel výslovně souhlasí s tím, že Exklusiv Dent s.r.o. provede následující aktivity a/nebo opatření, pokud uživatel neoznámí opakovaně:

 • Zasílání obchodních a/nebo reklamních komunikací jakýmkoli dostupným prostředkem, informující uživatele o aktivitách, službách, akcích, reklamě, novinkách, nabídkách a dalších informacích týkajících se služeb a produktů souvisejících s aktivitou.
   
 • V případě, že uživatel výslovně souhlasil s přijímáním obchodních komunikací elektronicky přihlášením k ODBĚRU NOVINEK, zasílání takových komunikací elektronickými prostředky, informující uživatele o aktivitách, službách, akcích, reklamě, novinkách, nabídkách a dalších informacích týkajících se služeb a produktů Exklusiv Dent s.r.o. stejných nebo podobných těm, které byly původně předmětem smlouvy nebo zájmu uživatele.

Uchovávání osobních údajů po dobu stanovenou příslušnými ustanoveními.

Pro řešení sporů nebo otázek souvisejících s touto webovou stránkou nebo činnostmi prováděnými na ní se budou řídit českými předpisy platnými v České republice k nimž se strany výslovně podřizují, přičemž soudy Exklusiv Dent s.r.o. budou považovány za příslušné orgány, které budou řešit všechny spory vyplývající z používání prováděné těmito stranami.x

Váš nákup

Zboží bylo přidáno do košíku.

Cena celkem s DPH:
0 Kč
» Přejít do košíku